ТРИ ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТ

1 Стъпка. Договор за депозит
      По желание на купувача, той може да запази харесания имот чрез предоставяне на депозит на отговорно пазене в агенцията посредник по сделката. Срещу този депозит клиентът получава разписка. Срокът на депозирането е по договорка, но обикновено е около 1 до 2 седмици. Това дава право на купувачa да запази всичките  офертни условия на имота включително и цената и да бъде сигурен, че имотът няма да бъде предлаган на други клиенти. Депозитът се подважда от капарото при подписване на Предварителен Договор за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.


2 Стъпка. Предварителен договор за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
      Предварителният договор е официалният документ, с който двете страни -  КУПУВАЧA и ПРОДАВАЧA се съгласяват да сключат, при договорени условия, които са описани  и оформени подробно в договора. Договорът винаги се подписва от двете страни и в необходимите на брой екземпляри за всяка от тях.
В  предварителния договор  се упоменават:
- подробни данни на страните по договора; КУПУВАЧ и ПРОДАВАЧ
- данни за имота предмет на договора
- цена и начин на плащане
- размерът на капаро, осигуряващо и гарантиращо финализирането на сделката
- договаряне на неустойки при неизпълнение на условията по договора
- краен срок за изповядване на сделката
- нотариус, при който ще се изповяда сделката
- срок за въвод във владение на КУПУВАЧА
- декларация за липса или наличие на тежести
- степен на завършеност на обекта или вид, в който се предава на Купувача
-  и други.

 При подписването на Предварителния Договор, КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА капаро (задатък) в размер опоменат в договора. Това капаро е обикновено в размер от 10% до 30% от продажната цена на имота предмет на договора. Предварителният договор обикновено се подписва пред служители на агенцията посредник, които служат и като свидетели по сделката. Подписването им  пред нотариус, не означава вписване на документа в Агенцията по Вписванията към Районен Съд на гр. Благоевград. Документът, който се вписва е Договор За Покупко-Продажба (НОТАРИАЛЕН АКТ)


3 Стъпка. Изповядване на сделка за покупко-продажба на имот пред нотариус и снабдяване на КУПУВАЧЪТ с НОТАРИАЛЕН АКТ
      За финализиране на сделка е необходимо да се приложат набор от  документи между които:
• документи за самоличност на лицата по сделката;
• документ удостоверяващ правото на собственост на ПРОДАВАЧА ;
• актуална скица на имота;
• актуална данъчна оценка;

• удостоверение за наследници, ако собственика е починал;
• удостоверение за семейно положение;

• декларация за липса на данъчни задължения към държавата;

• при необходимост -  нотариално заверено пълномощно при наличието на пълномощник.
 В деня на нотариалното изповядване на сделката се прави отново проверка за тежести на имота в Службата по вписванията. Нотариусът извършва проверка на редовността на документацията и се извършва окончателното разплащане между страните.
Нотариалните актове за прехвърляне и учредяване правото на собственост се получават от нотариуса след вписването им в Агенцията по вписвания, гр. Благоевград.

От Екипа на Blagoevgrad Properties

 ЗАДАЙТЕ КРИТЕРИИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ИМОТ
  Начало За нас Мнения за нас Our Group Заявка за търсене Добавете обява Колко струва моят имот Калкулатори Любими Контакти English