ТРИ ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТ

1 Стъпка. Договор за депозит
      По желание на купувача, той може да запази харесания имот чрез предоставяне на депозит на отговорно пазене в агенцията посредник по сделката. Срещу този депозит клиентът получава разписка. Срокът на депозирането е по договорка, но обикновено е около 1 до 2 седмици. Това дава право на купувачa да запази всичките  офертни условия на имота включително и цената и да бъде сигурен, че имотът няма да бъде предлаган на други клиенти. Депозитът се подважда от капарото при подписване на Предварителен Договор за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.


2 Стъпка. Предварителен договор за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
      Предварителният договор е официалният документ, с който двете страни -  КУПУВАЧA и ПРОДАВАЧA се съгласяват да сключат, при договорени условия, които са описани  и оформени подробно в договора. Договорът винаги се подписва от двете страни и в необходимите на брой екземпляри за всяка от тях.
В  предварителния договор  се упоменават:
- подробни данни на страните по договора; КУПУВАЧ и ПРОДАВАЧ
- данни за имота предмет на договора
- цена и начин на плащане
- размерът на капаро, осигуряващо и гарантиращо финализирането на сделката
- договаряне на неустойки при неизпълнение на условията по договора
- краен срок за изповядване на сделката
- нотариус, при който ще се изповяда сделката
- срок за въвод във владение на КУПУВАЧА
- декларация за липса или наличие на тежести
- степен на завършеност на обекта или вид, в който се предава на Купувача
-  и други.

 При подписването на Предварителния Договор, КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА капаро (задатък) в размер опоменат в договора. Това капаро е обикновено в размер от 10% до 30% от продажната цена на имота предмет на договора. Предварителният договор обикновено се подписва пред служители на агенцията посредник, които служат и като свидетели по сделката. Подписването им  пред нотариус, не означава вписване на документа в Агенцията по Вписванията към Районен Съд на гр. Благоевград. Документът, който се вписва е Договор За Покупко-Продажба (НОТАРИАЛЕН АКТ)


3 Стъпка. Изповядване на сделка за покупко-продажба на имот пред нотариус и снабдяване на КУПУВАЧЪТ с НОТАРИАЛЕН АКТ
      За финализиране на сделка е необходимо да се приложат набор от  документи между които:
• документи за самоличност на лицата по сделката;
• документ удостоверяващ правото на собственост на ПРОДАВАЧА ;
• актуална скица на имота;
• актуална данъчна оценка;

• удостоверение за наследници, ако собственика е починал;
• удостоверение за семейно положение;

• декларация за липса на данъчни задължения към държавата;

• при необходимост -  нотариално заверено пълномощно при наличието на пълномощник.
 В деня на нотариалното изповядване на сделката се прави отново проверка за тежести на имота в Службата по вписванията. Нотариусът извършва проверка на редовността на документацията и се извършва окончателното разплащане между страните.
Нотариалните актове за прехвърляне и учредяване правото на собственост се получават от нотариуса след вписването им в Агенцията по вписвания, гр. Благоевград.

От Екипа на Blagoevgrad Properties

 Агенция за Недвижими Имоти, Благоевград, info@BlagoevgradProperties.com,
(073)59 09 09, 0899/ 942 933

  Начало За нас Мнения за нас Our Group Заявка за търсене Добавете обява Колко струва моят имот Калкулатори Любими Контакти English